Emon V3.16
Sensor # 2002 - AC_Cold_Air_Input
15:40:40 , Fri 18 Jan 2019