Emon V3.16
Sensor # 2102 - AIR_FEED_NORTH
15:27:48 , Fri 18 Jan 2019