Emon V3.16
Sensor # 4000 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B4-72
15:22:37 , Fri 18 Jan 2019