Emon V3.16
Sensor # 4000 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B4-72
19:48:16 , Fri 22 Mar 2019