Emon V3.16
Sensor # 4001 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B4-8B
19:14:41 , Fri 22 Mar 2019