Emon V3.16
Sensor # 4001 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B4-8B
14:36:22 , Fri 18 Jan 2019