Emon V3.16
Sensor # 4002 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B3-FA
15:47:40 , Fri 18 Jan 2019