Emon V3.16
Sensor # 4004 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B4-2F
14:17:40 , Fri 18 Jan 2019