Emon V3.16
Sensor # 4004 - Base_Lekky_90-A2-DA-10-B4-2F
19:05:43 , Fri 22 Mar 2019