Emon V3.16
Sensor # 4007 - Base_Pattama_90-A2-DA-10-B4-1B
14:17:16 , Fri 18 Jan 2019