Emon V3.16
Sensor # 4007 - Base_Pattama_90-A2-DA-10-B4-1B
19:05:21 , Fri 22 Mar 2019